Schuuringautos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de content van de site aan te passen aan uw situatie en interesses. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Schuuringautos zal uw persoonlijke gegevens alleen met uw expliciete toestemming aan derden verkopen en dit aansluitend met als doel om derden u te kunnen laten benaderen met relevantie informatie. Registratie bij Schuuringautos geschiedt veilig middels een eigen Managed Server. Uw gegevens zijn beveiligd en strikt persoonlijk.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Auto3000.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het browsen op Schuuringautos geen cookies ontvangt. Dit kan wel leiden tot een verminderde prestatie en verminderde resultaten. © Schuuringautos juni 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUURINGAUTOS BV

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Schuuringautos BV en kopers of opdrachtgevers niet
handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en
toebehoren daarvoor.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet
meer bedraagt dan 3.500 kg;
- de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren
daarvoor;
- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of
wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
- de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in het Auto3000.nl Garantiebewijs voor een gebruikte auto dat door de verkoper kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 - De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is
gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze
binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen
termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 - De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift
aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst
echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
- de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs
is;
- de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
- de afleveringskosten van de auto;
- het al dan niet door de koper gekozen garantiepakket;
- de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
- de verwijzing naar de garantie of coulance bepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt
inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
- de wijze van betaling.

Artikel 4 - Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom
van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en
risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door
welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 5 - De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de
verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal
een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als
verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is
overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat
verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van
overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 - Annulering

1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten.
Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade
die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto.
Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen
dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De
verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden
waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 7 - De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de
opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke
opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.
Artikel 8 - Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de
termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de
opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10%
wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de
meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van
twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende
overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen,
onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke
schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 9 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven, welke tenzij anders individueel afgesproken, direct
moet worden voldaan.

Artikel 10 - Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de
reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening
brengen.

Artikel 11 - Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.
De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de
Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de
opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft
gesteld.

Artikel 12 - Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het
verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd.
In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de
opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere
gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak
kan maken.

Artikel 13 – Coulance

Auto3000.nl hanteert gedurende de eerste 4 weken na aflevering van de auto een coulance regeling, tenzij schriftelijk wordt afgezien van de
coulance door de koper of een prijs afwijkend van de vraagprijs wordt voldaan.
De regeling omvat:
-herstel/reparatie van gebreken ontstaan binnen 4 weken na aflevering van de auto.
-herstel/reparatie van deze gebreken tegen een netto kostprijs, met nieuwe of gebruikte onderdelen, waarbij geen enkele opslag op
gemaakte kosten t.a.v. zowel onderdelen als arbeid wordt doorberekend.
-Bij uitvoering van het herstel door derden zal altijd, bij verzoek hiervan door de koper, een factuur hiervan worden overlegd.
-Uitgezonderd van de coulanceregeling zijn altijd slijtagedelen of delen welke na aflevering (overmatige) beschadiging of slijtage hebben
opgelopen.

GARANTIE

Artikel 14 - Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 15 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW
dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of
bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.
2. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt
verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
3. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, wanneer de koper bij koop van de auto besluit tot de aanschaf van een garantiepakket, zes
maanden garantie op de motor en versnellingsbak.
Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische
Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese
Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

Artikel 15 - reparatie- en onderhoudsgarantie

1. De reparateur garandeert binnen Nederland de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij
gebruikte materialen gedurende een periode van 1 maand, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de
opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van
de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de
reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van
de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer
meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16 - De betaling

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij
aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het
verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/ reparateur gerechtigd over de niet
betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het
moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt
beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/ reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting
van de koper/ opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen,
geldt een betalingstermijn van één maand.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de
ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien
dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de
betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van
een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan
(wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet
ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. +
casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder
van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen hebben en
die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 18 - Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze
door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd

Artikel 19 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer
verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de
overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service
geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de
persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derdenten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens
worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om
fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van directmailing
activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/ opdrachtnemer aan te tekenen verzet.

Drukversie: oktober 2014